مجهول

تكتب نهار 17 أوت
تكوين وتعليم
شافوه (1644) مرة
394

متابعون يستشيرونكم في المدارس العليا للادارة, المانجمنت, التسيير, والبنوك لي يقد..

متابعون يستشيرونكم في المدارس العليا للادارة, المانجمنت, التسيير, والبنوك لي يقدر يفيدهم؟ (8 اسئلة)


تكوين وتعليم

جواب نهار 17 أوت

5

Pour la 6 eme qstn : 3ndk t9ra les maths analyse algebre proba stat w kayn compta w analyse financière w economie m3a les langues w chwiya sociologie w geographie w droit w informatique f les 2 ans lwala w apres f les spécialités kol spécialité wch t9ra les modules w la langue kayn li m3rbin w kayn li fr w kayn li nos nos sa dépend 3la l'module w l prof


جواب جديد
شافوه (843) مرة

جواب نهار 17 أوت

4

بالنسبة للسؤال الاول والثاني المدارس هادي مفتوحة امام حاملي شهادة ليسانس في الحقوق او ليسانس في المناجمنت كل تخصص يمتحنو في المقاييس الخاصة بيهم ،الناجحين يقراو فاها 3 سنوات وبعد التخرج المنصب مضمون 💖💖 هدفي المدرسة الوطنية للادارة ربي يوصل كل واحد حاب يقرا فاها


جواب جديد
شافوه (843) مرة

جواب نهار 17 أوت

4

ESC. EHEC. ENSSEA (kolea) ESCF (constantine) ESM (tlemcen) ESSG (annaba) ESE (oran). Hado kaml tedkholhom b bac 14 ou plus. L'école li kheyrtha te9ra fiha 2 ans préparatoire.kaml les étudiants ta3 les classes préparatoires f kaml les écoles hado y9raw le même programme w yjewzo le même concours (concours national d'accès aux grandes écoles). Ki tedi le concours selon le classement ta3k ykhelok f li rak fiha wela yb3tok l une autre école (rah tweli f second cycle) hna chaque école 3ndha les spécialitées ta3ha w kol whda w le programme ta3ha.


جواب جديد
شافوه (843) مرة

جواب نهار 17 أوت

3

Pour l'école nationale d'administration il vous faut une licence en droit sciences politiques économie gestion management. Le travail est garanti une vous terminez vos études .


جواب جديد
شافوه (843) مرة

جواب نهار 17 أوت

2

مهتم


جواب جديد
شافوه (843) مرة

جواب نهار 17 أوت

2

@lea_rihi


جواب جديد
شافوه (843) مرة

جواب نهار 17 أوت

2

Kayna école nationale de management (l’esm) lazmk la licence w le moyenne mm 10 w capable ya9ablk psk tfawat l’entretien w fiha wahd 7 spècialités


جواب جديد
شافوه (843) مرة

جواب نهار 17 أوت

2

1- t9ra f l'école supérieure de management Tlemcen w f mba3d tfawt concours f 2ème année w mba3d tkhayer spécialités management santé


جواب جديد
شافوه (843) مرة

Gha.fia

140

جواب نهار 17 أوت

1

انا حبيت نسقسيكم على المدرسة العليا للسياحة l'aurassi الا مليحة ولا لالا ؟


جواب جديد
شافوه (841) مرة

جواب نهار 17 أوت


L'ensm lazmk la licence maydkhlouhach b lbac normalement


جواب جديد
شافوه (842) مرة

جواب نهار 17 أوت

1

Hiya la moyenne kol 3am we kifah mais généralement tkon men 13 we tlaa3


جواب جديد
شافوه (842) مرة

جواب نهار 17 أوت


Qstn 3 : L'Esc li kante f alger redouha l 9li3a w la moyenne foug 14:50 grib lel 15


جواب جديد
شافوه (842) مرة

جواب نهار 17 أوت


W l'école supérieure de gestion de annaba mananssahkoumch biha mliha ya HEC ESC INPS f KOLEA wla ESM tlemcen


جواب جديد
شافوه (842) مرة

جواب نهار 17 أوت


École ta3 sidi mebrok hia escf machi ta3 les banques (finance et comptabilité) kima les autres écoles supérieures. w ensm école de management tedkholha b la licence machi b le bac.


جواب جديد
شافوه (842) مرة

جواب نهار 17 أوت


W l'école supérieure ta3 Constantine macgi bdrahem w la moyenne +14


جواب جديد
شافوه (842) مرة

جواب نهار 17 أوت

1

المدرسةالعليا تدخلها بالباك ولا بالليسونس في المناجمنت ولا حقوق


جواب جديد
شافوه (842) مرة

جواب نهار 17 أوت

1

li 7ab ye9ra b l3abiya ydir esc w li hab ye9ra en français hec esc ils sont plus sérieux f l prépa que hec mais les deux mla7 la moyenne lazem plus de 14.70و من حيث فرص العمل les deux mla7 psk c les meilleures au niveau national


جواب جديد
شافوه (842) مرة


ماراكش مسجل معانا. تقدر تفيدو؟
تقدر تدخل بسهولة منا

Sign in with Google